ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ “บริษัท” หมายความถึง บริษัท ไอเอ็มจี เวิล์ด จำกัด และ “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคล, ที่ปรึกษา, บริษัท หรือหน่วยงานใดที่มีคำสั่งซื้อกับบริษัท โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ ก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยในการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เรียบร้อยแล้วและท่านยอมรับข้อตกลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ“เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลงจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ถ่ายโอนลอกเลียนแบบเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ราคาสินค้า

 1. ราคาสินค้าทั้งหมดที่กำหนดไว้ให้เป็นค่าเงินบาทไทย และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์มีอยู่ในสต็อกสินค้า หากสินค้าหมดชั่วคราว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเสนอสินค้าทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีมูลค่าและระดับใกล้เคียงกัน หรือรอคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้จนกว่าสินค้าที่ขาดนั้นจะกลับมาในสต็อกอีกครั้ง ก่อนการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้แก่ลูกค้า
 3. รูปภาพและภาพสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบสินค้าเท่านั้น ขนาด และสีของสินค้าที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน

การชำระเงินเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

 1. การชำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้
  • บัตรเครดิต : Visa, MasterCard
  • การโอนเงินทางธนาคาร
  • Atome

ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงบัตร เครดิต, ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคารทั้งหมด ในการดำเนินการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ออนไลน์อย่างปลอดภัย บริษัทได้วางระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเข้ารหัสลับข้อมูลและธุรกรรมของลูกค้าออนไลน์ของบริษัทด้วยการปฏิบัติการร่วมมือ ROS ระบบนี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า เมื่อมีการลงชื่อออกระบบจะเข้าไปที่เว็บไซต์เกตเวย์การชำระเงินของบริษัทโดยตรงอีกครั้งอย่างปลอดภัยในการดำเนินการทำธุรกรรมให้สำเร็จ

 1. การชำระเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อต้องชำระเมื่อมีการสั่งซื้อและไม่สามารถแยกการชำระเงินออกเป็นหลายๆครั้งได้ หากการชำระเงินของลูกค้าไม่สามารถประมวลผลได้หรือการชำระเงินไม่สำเร็จ จะไม่มีการยอมรับคำสั่งซื้อใดๆ และลูกค้าจะได้รับแจ้งให้ติดต่อกับผู้ออกบัตรของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิตของลูกค้า เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินในคำสั่งซื้อใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 3. หากมีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่คำสั่งซื้อนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัท ลูกค้ามีสิทธิได้รับเงินคืนผ่านวิธีการเดียวกับการชำระเงินนั้น บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ลูกค้าหรือบุคคลใดอาจมีขึ้นในผลของความล่าช้าของกระบวนการขอคืนเงิน

เงื่อนไขการจัดส่ง

 1. จัดส่งสินค้าเฉพาะที่อยู่ปลายทางภายในประเทศไทยเท่านั้น ระยะเวลาในการจัดส่งดังต่อไปนี้
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลา 1-3 วันทำการ
  • พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเทศไทย ใช้เวลา 3-5 วัน
 2. ค่าจัดส่งดังต่อไปนี้
  • ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าที่มียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
  • เมื่อซื้อสินค้าที่มียอดไม่ถึง 500 บาท จะมีค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน เป็นจำนวน 50 บาท
  • หากลูกค้าต้องการจัดส่งแบบ EMS จะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 100 บาทเอง
 3. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 4. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและ Tracking No. ผ่านทางอีเมลล์ เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้ออันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนราคาสินค้า

เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่ต้องรับผิดในการผิดต่อหน้าที่ตามสัญญานี้ของบริษัทเมื่อถูกขัดขวาง หรือกีดกันจากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทโดยเหตุอย่างใดๆ นอกการควบคุมตามสมควรของบริษัท รวมถึง ฟ้าผ่า, เพลิงไหม้, น้ำท่วม, สภาพอากาศเลวร้ายอย่างรุนแรง, การนัดหยุดงาน, การปิดล้อม, ข้อพิพาททางแรงงาน, เหตุสุดวิสัย, สงคราม, การจราจล, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความเสียหายจากการทำให้เสียทรัพย์, ความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดๆ , การปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ , อุบัติเหตุ (หรือโดยความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เช่นว่านั้นอย่างใดๆ )